Winter: BW-BAS60-TUB-5LR
Winter: BW-BAS60-TUB-5LR

Winter: BW-BAS60-TUB-5LR

Shower Base